Eurointegracja PL ładowanie

Польша вернула 14-дневный карантин для прилетающих с Украины и Беларуси

Недавно стало известно, что предыдущее изменение в правилах въезда для украинцев и беларусов снова возвращено.

Это означает, что приезжая в Польшу, на границе требуется указать свой адрес пребывания и отбыть 14-дневный карантин.

В официальном документе сказано:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356) wprowadza się następujące zmiany: w § 3:
a) w ust. 2:
– pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przez pasażera statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium państwa nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, z wyjątkiem pasażera statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium Republiki Białorusi albo Ukrainy;”