Eurointegracja PL ładowanie

Lista zmian, które wpłyną na nasze portfele. Podwyżki, nowe przepisy/Список изменений, которые коснутся наших кошельков. Рост цен, новый регламент.

1. Nowy podatek od cukru i opłata małpkowa w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. w polskim prawie wchodzą w życie przepisy, na podstawie których przedsiębiorcy zapłacą nowy podatek od cukru i tzw. opłatę małpkową. Pierwsza danina publiczna pobierana będzie od napojów z cukrem, substancją słodzącą (w tym napoje alkoholowe) oraz zawierających substancje aktywne – kofeinę lub taurynę. Podatek od cukru składa się z części zmiennej – każdy gram powyżej 5 gram/100 ml to koszt 5 gr oraz części stałej:

50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,

10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna).

Nowa ustawa wprowadza również opłatę od „małpek” (alkoholu w opakowaniach do 300 ml) w wysokości 25 zł od 1 litra 100-procentowego alkoholu.

2. Wyższe wynagrodzenie minimalne i składki ZUS w 2021 r.

W 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Natomiast minimalna stawka godzinowa obowiązująca dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł brutto – to wzrost o 1,30 zł w porównaniu z 2020 r.

Jednocześnie w związku z przyjęciem nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej  zapłacą wyższe składki ZUS. W przyszłym roku osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS w wysokości 1447,08 zł, w tym:

składka emerytalna – 615,93 zł,

składka rentowa – 252,43 zł,

składka wypadkowa – 52,70 zł,

dobrowolna składka chorobowa – 77,31 zł,

Fundusz Pracy – 77,31 zł.

Wysokość składek ustalana jest na podstawie prognozowanego przez rząd przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przedstawionego w założeniach do budżetu na przyszły rok. Wynagrodzenie to wyniesie 5259 zł – o 32 zł więcej niż w ubiegłym roku.

3. Droższy prąd w 2021 r. Co z opłatą za gaz?

Od 2021 r. gospodarstwa domowe zapłacą od 1,87 do 10,46 zł więcej za prąd – kwota związana jest z wprowadzeniem nowej opłaty mocowej. Koszty wzrosną także dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej – 0,0762 zł za kWh energii pobranej pomiędzy godziną 7:00 a 22:00 w dni robocze. Stawki opłaty mocowej ogłoszone zostały przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Siedem niedziel handlowych w 2021 r.

Niedziele handlowe w 2021 r. będą miały miejsce w styczniu, marcu, kwietniu, czerwcu, sierpniu oraz grudniu. Łącznie siedem razy w ciągu roku, identycznie jak w 2020 r. Z reguły klienci zrobią zakupy w ostatnią niedzielę miesiąca, dokładne daty to:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Po sierpniu sklepy będą zamknięte w każdą w niedzielę września, października oraz listopada. Dopiero w okresie przed świętami Bożego Narodzenia przewidziane są dwie, występujące tydzień po tygodniu, niedziele handlowe.

Список изменений, которые коснутся наших кошельков. Повышения, новый регламент.

1. Новый налог на сахар и налог на „małpek”  ( aлкоголь в упаковке до 300мл) в 2021 году.

С 1 января 2021 года в польском законодательстве будут реализованы программы, в соответствии с которыми предприниматели будут платить налог на сахар и aлкоголь в упаковке до 300мл . Первой общественной данью будут напитки, содержащие сахар, подсластители (в том числе алкогольные) и активные вещества – кофеин или таурин. Налог на сахар принимается по частям – каждый грамм свыше 5 г / 100 мл стоит 0,05 злотых и фиксированная часть:

50 г на литр сахара или подслащивающего напитка,

10 грошей за активный источник питания (кофеин или таурин).

На словах, новый закон будет платить пошлину за «обезьян» (алкоголь в упаковках до 300 мл) в размере 25 злотых за 1 литр 100% спирта.

2. Повышение минимальной заработной платы и отчислений на социальное страхование в 2021 году.

В 2021 году минимальная заработная плата увеличится. Если вы работаете по трудовому договору (unowa o pracę) получат по  2800 злотых брутто, т.е. на 200 злотых больше, чем в прошлом году. А минимальная почасовая ставка, обязательная для конкретных гражданско-правовых договоров в 2021 году, будет составлять 18,30 злотых брутто, что на 1,30 злотых больше по сравнению с 2020 годом.

3. Подорожает электричество в 2021 году.

С 2021 года домохозяйства будут платить за электроэнергию от 1,87 до 10,46 злотых больше – сумма связана с введением новой платы за мощность. Затраты на улучшение также для другой электроэнергии – 0,0762 злотых за кВтч энергии, потребленной с 7:00 до 22:00 в рабочие дни. Ставки платы за электроэнергию были объявлены президентом Управления по регулированию энергетики.

4. Семь торговых воскресений в 2021 году.

Торговые воскресенья в 2021 году будут проходить в январе, марте, апреле, июне, августе и декабре. Всего семь раз в год, как и в 2020 году. Как правило, покупатели совершают покупки в последнее воскресенье, точные даты это:

31 января 2021 г.

28 марта 2021 г.

25 апреля 2021 г.

27 июня 2021 г.

29 августа 2021 г.

12 декабря 2021 г.

19 декабря 2021 г.

После августа магазины закрыты в любое время в воскресенья сентября, октября и ноября. Только в период до государственных праздников запланированы два торговых воскресенья, которые наступают через неделю после открытия.