Eurointegracja PL ładowanie

Osoby przekraczający granicę z Polską mogą być zwolnioni od kwarantany. Люди, пересекающие границу с Польшей, могут быть освобождены от прохождения карантина.

Od 23 stycnia 2021 roku wszyscy cudzoziemcy przekraczający granicę z Polską będą zwolnieni z 10-dniowej obserwacji jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Na oficjalnej stronie www.strazgraniczna.pl zostały już wprowadzone nowe warunki przekraczania granicy ze zwolnieniem od kwarantanny.

W tej chwili nie ustalono miejsca i metody testu diagnostycznego. Ale termin ważności musi wynosić co najmniej 48 godzin od daty wydania. Ponadto test musi być w języku polskim lub angielskim.

От 23 января 2021 года все иностранцы пересекающие границу с Польшей будут освобождены от 10-ти дневной обсервации при наличии отрицательного теста на COVID-19 (SARS-CoV-2).

На официальном сайте www.strazgraniczna.pl уже внесены новые условия для пересечения границы с освобождением от карантина.

На данный момент место и методика проведения теста не установлена. Но важен срок, результату должно быть не менее 48 часов с момента выдачи. Также тест должен быть на польском или английском языке.