Eurointegracja PL ładowanie

Wymiana karty pobytu | Замена карты пребывания

1. Kiedy należy wymienić kartę pobytu

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • jej utraty;
 • jej uszkodzenia;
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją.
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca. Wniosek składa się na formularzu.

2. Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek

Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek o wymianę karty pobytu do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Uwaga: W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatanie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

3. Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku;
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • 2 aktualne fotografie ;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Uwaga: brak, któregokolwiek z dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wymianę karty pobytu. Odciski linii papilarnych pobierane są od cudzoziemca, który ukończył 6 rok życia.

4. Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.
W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy.

5. Opłata za wydanie karty pobytu

Za wymianę karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

1. Когда нужно менять Карту Побыта

Карта заменяется в случае:

 • изменения данных, внесенных в действующий вид на жительство;
 • изменения изображения лица владельца карты пребывания, до такой степени, что идентификация владельца карты затрудняется или становится невозможной;
 • утрата карты;
 • повреждение карты;
 • принятия Республикой Польша ответственности за международную защиту владельца карты пребывания, выданной в связи с выдачей разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС с аннотацией.
 • принятия на себя другим государством-членом Европейского Союза ответственности за международную защиту владельца карты пребывания, выданной в связи с предоставлением разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС

Замена карты пребывания производится по запросу иностранца в виде заявления.

2. Когда и где подавать заявление

Заполненную анкету на замену карты вида на жительство необходимо подать в течение 14 дней с момента появления помещения на его замену.

Заполненную анкету на замену карты вида на жительство необходимо подать в течение 14 дней после появления помещения на его замену.

Иностранцы, которые пребывают в Польше на основании разрешения на временное проживание, разрешения на постоянное проживание или разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, подают заявление о замене карты пребывания воеводе, компетентному по месту их пребывания.

Примечание: в случае утери или повреждения карты пребывания иностранец должен дополнительно уведомить об этом факте орган, выдавший документ.

Уведомление должно быть сделано в течение 3 дней с момента утери или повреждения карты пребывания. В такой ситуации иностранцу бесплатно выдается справка, подтверждающая этот факт.

3. Необходимые документы:

 • Заполненная анкета;
 • Ксерокопия действующего проездного документа (оригинал доступен для проверки), в особо обоснованном случае, когда у иностранца нет действующего проездного документа и его невозможно получить, он может предъявить другой документ, удостоверяющий личность;
 • 2 фотографии;
 • документы, необходимые для подтверждения данных и обстоятельств, указанных в заявлении.

Примечание: отсутствие любого из вышеперечисленных Документы повлекут за собой вызов иностранца к его дополнению в течение 7 дней с момента доставки запроса под страхом оставления заявки без рассмотрения.

Орган, уполномоченный выдавать вид на жительство, собирает отпечатки пальцев у иностранца, который подает заявление о замене вида на жительство. Отпечатки пальцев берутся у иностранца в возрасте 6 лет и старше.

4. Получение карты пребывания.

Иностранец получает вид на жительство лично.
Если вид на жительство был выдан иностранцу младше 13 лет, его забирает его законный представитель.

5. Оплата за выдачу карты пребывания.

За замену вида на жительство взимается комиссия в размере 50 злотых