Eurointegracja Group ładowanie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest   EUROINTEGRACJA PL SP Z O O,Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wita Stwosza 16/204, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000641221

Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

  1. wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
  2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
  3. do celów prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości;

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:

  • pracownikom administratora danych upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie administratora,
  • podmiotom, którym administrator danych powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: podmiotom świadczących usługi techniczne i organizacyjne w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych; podmiotom świadczących usługi doradcze; podmiotom świadczącym usługi prawne w przypadku dochodzenia przez administratora danych roszczeń lub obroną przed roszczeniami, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń oraz przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej przez okres wymagany przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia zgody marketingowej.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy i brak ich podania uniemożliwi jej zawarcie. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy lub rozwiązanie zawartej umowy.

Natomiast podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosi Pani/Pan konsekwencji z tym związanych. Informujemy przy tym, iż przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych związane jest z przesyłaniem informacji handlowych i marketingowych – w szczególności ofert specjalnych, indywidualnych, czasowych oraz wycen, informacji o produktach, organizowanych kursach – drogą elektroniczna i telefoniczną oraz indywidualnie.